توسط این افزونه کاربر شما متنی را به عنوان امضا همیشه زیر پست های خود به نمایش می گذارد که میتواند از طریق تنظیمات آن را تغییر دهد.

دریافت افزونه