با سلام 

با استفاده از این افزونه کاربر بعد از ثبت نام خودش را در یک پست که متنش را شما مینویسید معرفی میکنه

نویسنده این افزونه جناب سید امیرحسین طاووسی هستند . با تشکر از ایشون

 

 

فایل (system/controllers/signup.php) را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید:

$db2->query('INSERT INTO users SET email="'.$db2->e($D->email).'", username="'.$db2->e($D->username).'", password="'.$db2->e($tmppass).'", fullname="'.$db2->e($D->fullname).'", language="'.$tmplang.'", timezone="'.$tmpzone.'", reg_date="'.time().'", reg_ip="'.ip2long($_SERVER['REMOTE_ADDR']).'", active=1');
$user_id    = intval($db2->insert_id());

 سپس کد زیر را بعد آن پیست کنید :

$db2->query('INSERT INTO posts SET id="'.$id.'", message="سلام '.$db2->e($D->fullname).' به شبکه اجتماعی ما خوش آمدی", user_id="'.$user_id.'", date="'.time().'"');