گاه آنقدر تنهایم که اسم کوچکم هم از یادم میرود…

بس که صدایم نمیزنند…